Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

Copyright
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.Van Zijderveld aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.
Ondanks het feit dat Van Zijderveld zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Van Zijderveld niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Van Zijderveld kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Gebruik van deze website dat:
  • het gebruik van andere bezoekers stoort;
  • het functioneren van deze website in gevaar kan brengen;
  • of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten;
is niet toegestaan.
Op de website kan, al dan niet door middel van hyperlinks, worden verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door Van Zijderveld niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Van Zijderveld wijst iedere aansprakelijkheid ter zake van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.
Berichten die u per e-mail stuurt aan Van Zijderveld per kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Van Zijderveld adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan onze vereniging te sturen. Indien u ervoor kiest om berichten aan Van Zijderveld per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.
Van Zijderveld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website, waaronder:
  • defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website;
  • de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld;
  • het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Van Zijderveld wordt gezonden of aan u wordt gezonden;
  • het verlies van gegevens;
  • de juiste werking van software die deze website inzet voor communicatie;
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers en vrijwilligers van badmintonvereniging Van Zijderveld.
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.
Van Zijderveld behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.